Films released in year 1980

Data Available No Data

No Data ADadi gaDapa dATitE ......No Data adRushTavantuDu ......Data Present agni sanskAram ......No Data allari bAva ......No Data alluDu paTTina bharatam ......No Data ammAyikimoguDu mAmakiyamuDu ......No Data andAla rANi ......Data Present Arani manTalu ......Data Present ATagADu ......No Data baDayi basavayya ......Data Present banDODu - gunDamma ......Data Present bangAru lakshmi ......No Data bangArubAva ......Data Present bebbuli ......No Data bhalE kRshNuDu ......No Data bommala koluvu ......Data Present buccibAbu ......Data Present canDiipriya ......Data Present cEsina bAsalu ......Data Present Challenge rAmuDu ......Data Present Circus rAmuDu ......No Data cukkallO candruDu ......Data Present cuTTAlunnAru jAgratta ......No Data Dappu sAyigADu ......No Data dEvuDiccina kODalu ......Data Present dharmacakram ......No Data dharmam dAri tappitE ......Data Present dharmanirNayam ......Data Present EDantastula mEDa ......No Data gandaragOLam ......Data Present gayyALi gangamma ......Data Present gharAnA donga ......Data Present gOpAlarAvugAri ammAyi ......Data Present guru ......Data Present gUTilOni rAmacilaka ......No Data harE kRshNa halO rAdha ......Data Present jAtara ......Data Present kALi ......Data Present kaliyuga rAvaNAsuruDu ......Data Present kaLyANa cakravarti ......Data Present kaxa ......Data Present kETugADu ......Data Present kilADi kRshNuDu ......Data Present kODaLLostunnAru jAgratta ......No Data konTe moguDu penki peLLAm ......Data Present kotta pETa rowDi ......No Data kottapETa rauDii ......Data Present kukka ......Data Present Love in Singapore ......Data Present mA bhUmi ......No Data madana manjari ......Data Present mahAlaxmi ......No Data mahASakti ......Data Present mAmA alluLLa savAl ......Data Present mAnavuDu - mahaniiyuDu ......Data Present mancini pencAli ......No Data mangaLa gauri ......No Data mAyadAri kRshNuDu ......Data Present mAyinTi dEvata ......No Data mEnatta kUturu ......No Data modaTi rAtri ......Data Present moguDu kAvAli ......No Data mOhanarAgam ......Data Present mOsagADu ......No Data mUDumuLLa bandham ......No Data mUgaku mATostE ......Data Present nAgamalli ......Data Present nakilii manishi ......Data Present nAyakuDu - vinAyakuDu ......No Data nijam ......No Data nippulAnTi nijam ......No Data OyinTi bhAgOtam ......No Data pancakaLyANi ......No Data pArijAtam ......No Data pasiDimoggalu ......No Data pasupu pArANi ......No Data peLLigOla ......Data Present pilla jamiindAru ......No Data podarillu ......Data Present prEmatarangAlu ......Data Present punnaminAgu ......No Data ragilE hRdayAlu ......Data Present rAjAdhirAju ......Data Present rakta bandham ......Data Present rAm rAbarT rahiim ......No Data rAmAyaNamlO piDakala vETa ......Data Present rAmuDu paruSurAmuDu ......Data Present samAdhi kaDutunnAm candAlivvanDi ......Data Present sandhya ......Data Present sangham cekkina SilpAlu ......Data Present SankarAbharaNam ......Data Present sannAyi appanna ......No Data sansAra bandham ......No Data saradA rAmuDu ......Data Present sardAr pApArAyuDu ......Data Present siitArAmulu ......No Data sinimA piccODu ......Data Present sirimalle navvindi ......Data Present Sivamettina satyam ......Data Present snEhamErA jiivitam ......No Data SrIvAsavIi kanyakA paramESvarI mahAtmyam ......No Data sRshTi rahasyAlu ......No Data subbArAyuDu subbalaxmi ......Data Present SubhOdayam ......Data Present sujAta ......Data Present sUparmEn ......Data Present swapna ......No Data talli diivena ......Data Present tAtayya prEmaliilalu ......No Data trilOka sundari ......Data Present vaaraala abbai ......Data Present vamSa vRksham ......No Data vEnkaTESvara vrata mahAtmyam ......Data Present yuvataram kadilindi ......


Previous year: 1979 Next year: 1981


Database Search